رسالت طلبه در فضای مجازی

طلبه علاوه بر این که باید در جامعه حضور فعال داشته باشددر فضای مجازی هم  وظایفی بر عهده دارد از جمله:

1.بیان عقاید حقه شیعه    

2.پاسخ گویی به شبهات روز

اشتراک گذاری این مطلب!
 
مهمان امام